Zgjidhje të Personalizuara për PI Tuaj

Patentat & Modelet e Përdorimit

Albanian IP Matters ofron shërbime të lidhura me:

 • regjistrimin e patentave, modeleve të përdorimit si dhe vlefshmërinë e patentave evropiane;
 • zgjatjen e afatit te mbrojtjes së patentave nëpërmjet certifikatave të mbrojtjes shtesë;
 • rivendosjen e patentave dhe modeleve të përdorimit të skaduara.

Disenjot Industriale

Albanian IP Matters ofron shërbime të lidhura me:

 • kërkimin, përgatitjen dhe ndjekjen e procedures së regjistrimit te dizenjove industriale;
 • paraqitjen e kundërshtimeve ndaj një disenjo të aplikuar apo te regjistruar;
 • mbrojtjen në procedura kundërshtimi të iniciuara nga palët e treta.

Markat Tregtare

Albanian IP Matters ofron shërbime të lidhura me:

 • kërkimin, përgatitjen dhe ndjekjen e procedures se aplikimeve për regjistimin e markave tregtare;
 • paraqitjen e kundërshtimeve ndaj një marke të aplikuar apo të regjistruar;
 • mbrojtjen në procedura kundërshtimi të iniciuara nga palët e treta.

E drejta e Autorit

Albanian IP Matters ju asiston në:

 • procedurën e regjistrimit të së drejtës së autorit prane autoritetit perkates;
 • proceset gjyqesore të lidhura me të drejtën e autorit;
 • • ndjekjen ligjore, përfshirë veprimet për të luftuar piraterinë dhe fallsifikimin e veprave të mbrojtura nga e drejta e autori.

Shqipëri

Kosovë

Mal të Zi

Maqedoninë e Veriut

Emrat e Domain-ve

Albanian IP Matters ju asiston në regjistrimin e emrave të domain-ve, si dhe në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes mekanizmave të ndërmjetësimit dhe/ose proceseve gjyqësore.

Marketing & Konkurenca e (Pa) Ndershme

Albanian IP Matters ofron këshilla për të gjitha aspektet ligjore të marketingut dhe konkurrencës së (pa) ndershme psh. tregtimi i produkteve të ngjashme deri tek reklamat krahasuese apo mashtruese.
Ne i ndihmojmë klientët rregullisht në përshtatjen e strategjive të marketingut për të qenë në përputhje me rregullat e konkurrencës së ndershme dhe legjislacionin rregullator, si dhe në hartimin e guidave të marketingut në rrjetet sociale.

Ndjekja e të Drejtave të PI & Masa ndaj Piraterisë

Albanian IP Matters can help you:

 • prepare cease-and-desist letters or other pre-litigation notices;
 • investigate infringement evidence;
 • litigate infringement cases;
 • work with local customs authorities, trade inspectorates and police to combat privacy and counterfeiting.

Shërbime të tjera

Ne gjithashtu sigurojmë shërbime në lidhje me:

 • të drejtat e varieteteve të bimëve
 • treguesit gjeografik si dhe emërtime të origjinës
 • regjistrimi i barnave me autoritetet lokale
 • cështje të lidhura me etiketimin e produkteve, dhe sigurinë e tyre
 • mosmarrëveshje të lidhura me kontratën e shpërndarjes, franchising, etj
Albanian IP Matters ofron shërbime të lidhura me regjistrimin e patentave, modeleve të përdorimit dhe vlefshmërinë e patentave evropiane.
Ne gjithashtu asistojmë klientët në aplikimin e certifikatave të mbrojtjes shtesë, si dhe rivendosjen e patentave dhe modeleve të përdorimit të skaduara kur është e mundur.
Albanian IP Matters ofron shërbime në lidhje me kërkimin, përgatitjen e aplikimeve për regjistimin e disenjove industriale, ndjekjen e tyre, paraqitjen e kundërshtimeve ndaj një disenjo të aplikuar apo te regjistruar, si dhe mbrojtjen në procedura kundërshtimi të iniciuara nga palët e treta.
Albanian IP Matters ofron shërbime në lidhje me kërkimin, paraqitjen e aplikimeve për regjistimin e markave tregtare, ndjekjen e tyre, paraqitjen e kundërshtimeve ndaj një marke të aplikuar apo të regjistruar, si dhe mbrojtjen në procedura kundërshtimi të iniciuara nga palët e treta.
Albanian IP Matters ju asiston në procedurën e regjistrimit të së drejtës së autorit si dhe në ndjekjen ligjore, përfshirë veprimet për të luftuar piraterinë dhe fallsifikimin e veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit.
Albanian IP Matters ju asiston në regjistrimin e emrave të domain-ve, si dhe në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes mekanizmave të ndërmjetësimit dhe/ose proceseve gjyqësore.
Albanian IP Matters ofron këshilla për të gjitha aspektet ligjore të marketingut dhe konkurrencës së (pa) ndershme psh. tregtimi i produkteve të ngjashme deri tek reklamat krahasuese apo mashtruese.
Ne këshillojmë klientët si të përshtasin strategjitë e marketingut në përputhje me rregullat e konkurrencës së ndershme dhe legjislacionin, si dhe në hartimin e guidave të marketingut në rrjetet sociale.
Albanian IP Matters ju asiston në procedurat e zgjidhjes me marrëveshje të cënimit, në kryerjen e hetimeve për të siguruar prova për shkeljet, si dhe në proceset gjyqësore për mbrojtjen e të drejtave të PI-së.
Ne bashkëpunojmë me Doganat, Inspektoriatin e Tregut dhe Policinë në luftën ndaj piraterisë dhe fallsifikimit të të drejtës së PI-së.

Ne gjithashtu sigurojmë shërbime në lidhje me:

 • Të drejtat e varieteteve të bimëve;
 • Treguesit gjeografik si dhe emërtime të origjinës;
 • Regjistrimi i barnave me autoritetet lokale;
 • Cështje të lidhura me etiketimin e produkteve, dhe sigurinë e tyre;
 • Mosmarrëveshje të lidhura me kontratën e shpërndarjes, etj.