Gentjan Hasa
Bashkë-themelues
Përfaqësues i Autorizuar i Patentave dhe Markave

Genti është inxhinier mekanik dhe ka përgjegjësinë për përgatitjen e aplikimeve për patenta dhe regjistrimin e tyre pranë Zyrës Shqiptare të Pronësisë Industriale. Ai gjithashtu është i specializuar në regjistrimin e markave tregtare dhe të disenjove industriale, si dhe në analizimin strategjik të portofoleve PI-së.

Përvoja e tij 20 vjeçare në fushën e inxhinierisë e fituar në Itali dhe Shqipëri e bën atë të aftë për të këshilluar klientët për rastet e shkeljes së patentave në të gjitha fushat e inxhinierisë, veçanërisht në fushën e inxhinierisë së automobilave, inxhinierisë së energjetikës, aparaturave dhe impianteve, teknologjisë ushqimore, si dhe inxhinierisë së ndërtimit dhe teknologjisë së matjes.

Ai është gjithashtu përgjegjës për koordinimin dhe mbikëqyrjen e regjistrimeve në Kosovë, Mal të Zi dhe Maqedoninë e Veriut.

Kualifikime
Përfaqësues i Autorizuar për Patentat dhe Markat Tregtare, 2016

Arsimi
Universiteti i Pisës, Itali, Master Shkencor në Inxhinerinë Mekanike, 2004
Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinerise Mekanike, 1998

Gjuhët
Shqip, Anglisht dhe Italisht

Anëtarësime
INTA